Curriculum • Kurrikulum 

Gr. 1 - 12 
Curriculum Assessment Policy Statements (CAPS) 
Kurrikulum en Assesserings-beleidsverklaring (KABV)


In die Grondslagfase bied ons gespesialiseerde onderwys aan deur die medium van Afrikaans.  Die Graad 1, 2 en 3 leerders ontvang ook Arbeids- en Spraakterapie.  

 

Die leerders neem deel aan die Eisteddfod, Conquesta Olimpiade en Koorsang.  As ons konsert hou en fondse insamel is die leerdertjies altyd entoesiasties!  Ons geniet ook die Atletiek en Kaskarresies!

 


Transvalia School presents the National Standard Curriculum (CAPS) in English from Grade 4 onward.  With approximately 16 learners per class, learners receive more individualised attention.  The subjects include Afrikaans, English, Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences, Life Orientation, Arts & Culture and Reading.   Remedial therapy is also provided to the individuals who qualify.  


Die graad 8 en 9- klasse bestaan uit ongeveer 15 leerders per klas.  Dit maak dit makliker om individueel aandag te gee aan die leerders.  Ons volg die NKV (CAPS) soos die departement voorgeskryf.  Dit is dieselfde kurrikulum wat deur die hoofstroomskole gevolg word.  

Dit is moontlik deurdat die werkstempo aangepas word by ons leerders.  Alles word in die klas voorgelees om die leerders met leesprobleme te akkommodeer.  Herhaling speel ‘n groot rol om leerders wie se aandag dwaal, te help.  Die inhoud wat geleer moet word, word ook aan die leerders op MP3’s voorsien.  Ook tydens die eksamen word die vraestelle op MP3 gelees.  

Ons leerders is nie net ‘n nommer of ‘n van in die alfabet nie.  Hulle is Transvalia-Skool se erns.  


In Besigheidstudies word daar meer geleer oor die verskillende vorme van eienaarskap; die stappe wat geneem moet word wanneer daar ‘n besigheid aangekoop word, hoe om ‘n sakeplan op te stel, en vele meer.  Die voordeel van Besigheidstudies as ‘n vak, is dat wanneer die leerder in matriek meer as 50% behaal, asook meer as 50% in ander vakke, kan  hy/sy dan universiteitstoelating kan kry.
‘n Hele paar van Transvalia se leerders het alreeds vir verdere studie by ‘n universiteit gekwalifiseer en van die geleentheid gebruik gemaak.  Besigheidstudies is baie leerwerk, maar die kennis wat opgedoen word vir die toekoms, is van onskatbare waarde. 


In Business Studies learners are taught about the different forms of ownership; steps involved in buying a business, how to set up a business plan, and much more.  The advantage of having Business Studies as a subject, is that it is an approved subject for university entrance, provided that more than 50% is obtained for it, along with more than 50% for other subjects.
Several Transvalia learners have already qualified for university studies and have done so successfully.  Business Studies requires much studying but the knowledge acquired is very valuable for the future.


Gr. 10 - 12 Gasvryheidstudies • Hospitality Studies

Hospitality Studies is one of the subjects that the Grade 10 to 12 learners may choose as an additional subject. This subject involves a lot of practical lessons, but also consists of a theoretical component.
Gasvryheidstudies bestaan ook uit Restaurantaande waar die leerders die geleentheid kry om hulle vaardighede ten toon te stel vir ouers, vriende en ander gaste.
This is a very fun subject that offers the learners skills that can be used further on in their lives.